Публічна оферта

 • Про надання послуг з реєстрації доменних імен у мережі Інтернет.

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Ростило С.О., іменований надалі "Виконавець", будь-якій юридичній або фізичній особі іменованій надалі "Абонент", укласти договір на реєстрацію домена. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Абонентом платежу в рахунок оплати послуг та одержання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

Терміни та загальні положення

 • Виконавець – ФОП Ростіло С.О., веб сайт https://www.v.ua
 • Домен (доменное имя) – символьне ім’я, що служить для ідентифікації областей (зон) — гілок ієрархічного простору імен мережі Інтернет, або доменів, відповідно до системи доменних імен DNS. Доменні імена дають можливість адресації вузлів мережі Інтернет і розташованих на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, інших служб) в зручній для людини формі.
 • Реєстрант – Абонент, в інтересах якого здійснюється реєстрація і делегування приватного доменного імені.
 • Реєстратор – Виконавець, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування і функціонування доменного імені.
 • IP адреса – мережева адреса в комп'ютерній мережі.
 • DNS Сервер – розподілена система перетворення доменного імені (імені комп’ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу і навпаки.
 • Персональні дані – будь-яка інформація, прямо або що побічно відноситься до певної фізичної особи.

Предмет договору

 • 1.1 Виконавець зобов'язується надавати Абонентові послуги у встановленому цим Договором порядку
 • 1.2 Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Абонент є фізичною особою, він дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмової (паперової) заяви клієнта. У такому випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цього Договору Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних» про мету збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються ФОП Ростіло С.О. з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Абонент також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, при реєстрації доменного імені). Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
 • 1.3 Абоненту надається: дані для доступу до кабінету що дозволяють йому керувати зареєстрованим доменним ім’ям.
 • 1.4 До складу Послуг НЕ ВХОДИТЬ:
  - навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.
  - налаштування або діагностика персонального комп’ютера, модему та програмного забезпечення Абонента.
  - налаштування серверів ДНС, налаштування переадресацій, інші налаштування на сервері абонента.

Умови надання послуг

 • 2 Реєстрація доменних імен.
 • 2.1 Виконавець здійснює реєстрацію в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його реєстрації, а саме:
 • а) на момент реєстрації таке ім’я домену вільне;
 • б) не порушено загальноприйняті морально-етичні норми;
 • в) у заявці вказані повні, правдиві персональні дані Абонента, необхідні для реєстрації домена;
 • г) дотримані правила даної доменної зони (правила домену V.UA);
 • 2.2 Домен вважається зареєстрованим, а послуга з реєстрації домена наданою, з моменту внесення даних про домен в Реєстр.
 • 2.3 Послуга з продовження реєстрації домена вважається наданою у момент внесення в Реєстр відомостей про продовження реєстрації. При цьому, як правило, реєстрація домена подовжується на 1 (один) рік, від раніше встановленої дати закінчення терміну реєстрації домена.
 • 2.4 Відповідальність Виконавця по кожному окремому доменному імені припиняється у момент закінчення терміну реєстрації доменного імені.
 • 2.5 Вартість продовження доменного імені після закінчення терміну його реєстрації може відрізнятися від стандартної вартості продовження доменного імені.

Вартість послуг та порядок розрахунків

 • 3 Вартість послуг визначається відповідно до тарифів, опублікованих на Веб-сайті Виконавця (https://www.v.ua).
 • 3.1 Оплата послуг виконується у формі передплати на розрахунковий рахунок, також за допомогою платіжних карт міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard в режимі реального часу на веб-сайті Виконавця або іншим способом.
 • 3.2 Оплата є фіксованим платежем та оплачується Абонентом незалежно від факту використання послуг.
 • 3.3 При підготовці платежу обов'язкове подання номеру рахунку в призначення платежу. За відсутності номеру рахунку, Виконавець не гарантує зарахування отриманих сум в рахунок оплати послуг Абонента.
 • 3.4 Абонент самостійно несе відповідальність за правильність зроблених ним платежів.

Права і обов'язки сторін

 • 4 Виконавець зобов'язується надавати послуги реєстрації відповідно до договору і правил домену V.UA.
 • 4.1 Виконавець зобов'язується забезпечити час безперервної роботи серверів на рівні 99,9% uptime.
 • 4.2 Виконавець має право:
 • а) Змінювати види послуг та вартість послуг на наступні періоди і терміни в односторонньому порядку, з обов'язковою публікацією змін на своєму веб-сайті.
 • б) Тимчасово припинити надання послуг Абонентові, без повернення грошових коштів, до отримання від нього письмових роз'яснень в наступних випадках:
  - не надходження передоплати за послуги;
  - публікації, передачі, розсилці через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;
  - розміщення сайтів що поширюють суміші для паління, наркотичні речовини й насіння маріхуани, або сайти з рекламою подібних товарів;
  - розміщення сайтів порнографічного характеру, webcam сайтів, сайтів ескорт сервісів;
  - розміщення або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить в собі комп'ютерні віруси;
  - використання абонентом (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок сайту) в якості контактних даних при здійсненні розсилки спаму, незалежно від того, з якої точки мережі були здійснені розсилки;
 • 4.3 Абонент зобов'язується приймати сплачені послуги.
 • 4.4 Абонент зобов'язується вчасно подовжувати реєстрацію домену на наступний термін
 • 4.5 Абонент має право відмовитися від послуг в односторонньому порядку з/без повідомлення Виконавця (без повернення коштів).

Відповідальність сторін

 • 5 Виконавець не несе відповідальність за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Реєстранта, у тому числі перед третіми особами, а також про порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб.
 • 5.1 Виконавець не несе відповідальності за порушення Абонентом авторських, суміжних і інших прав третіх осіб.
 • 5.2 Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ Абонента до послуг, а також не гарантує прийняття пошти Абонента від видалених мереж, функціонування яких привело до занесення адреси такої мережі у списки, по яких програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошта.

Порядок розгляду претензій та спорів

 • 6 Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути в результаті виконання цього Договору, Сторони вирішують шляхом мирних переговорів.

Форс-мажорні обставини

 • 7 Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне дотримання умов цього Договору, при невідворотних діях і обставинах непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачати. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, сольові потоки, снігова лавина, виверження вулканів і інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні і терористичні акти, грабежи, аварії в системі енергопостачання і зв'язки, зміна законодавства, дії державних органів і їх посадовців, якщо ці обставини прямо або побічно впливають на виконання цього Договору, а їх виникнення юридично підтверджене.
 • 7.1 Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
 • 7.2 Виконання цього Договору, повністю або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.

Терміни дії та умови розірвання договору

 • 8 Договір набуває чинності з моменту реєстрації Абонента на веб-сайті Виконавця і оплати послуг Виконавця.
 • 8.1 Термін дії цього Договору визначається розміром платежу Абонента згідно з терміном замовлених послуг.
 • 8.2 За відсутності з обох боків підтверджень про розірвання цього Договору, Договір вважається продовженим на термін продовження сплачених Абонентом послуг Виконавця.
 • 8.3 Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.
 • 8.4 Цей Договір може бути розірваний при порушенні Абонентом умов договору.
 • 8.5 Цей Договір може бути розірваний при порушенні Виконавцем умов договору.

Реквізити Виконавця

 • ФОП Ростіло С.О.
  Поштова адреса: м. Київ, 03083, А/С 9
  Веб-сайт: https://www.v.ua
  E-mail: admin@v.ua